فایل رایگان تحليل حمل و نقل پايدار شهري با تاکيد بر سيستم هاي TSM و TDM(مطالعه موردي: شهر کاشمر)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحليل حمل و نقل پايدار شهري با تاکيد بر سيستم هاي TSM و TDM(مطالعه موردي: شهر کاشمر) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

توسعه پایدار راهبردی جامع نگر در تامین نیازهای اساسی مردم دنیاست؛ به طوری که در این فرایند، با درنظر گرفتن همه جانبه الگوهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، نیازهای نسل های آتی تامین می شود. حمل و نقل ارتباط تنگاتنگی با توسعه پایدار دارد به گونه ای که امروزه آنچه متخصصان حمل و نقل جهان دربارء آن اتفاق نظر دارند، دستیابی به الگوی حمل و نقل پایدار در شهرهاست به عبارت دیگر در تئوری های جدید حمل و نقل تنها به ساخت جاده و خیابان اهمیت نمی دهند و مقوله حمل و نقل را پیچیده و چند بعدی ارزیابی کرده و مورد مطالعه قرار می دهند. و به بیانی نظریه های جدید حمل و نقل بیشترین اهمیت را به پایداری حمل و نقل می دهند. در همین راستا پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از ابزار پرسشنامه و با استفاده از نرم افزارspss وضعیت حمل و نقل در شهر کاشمر را مورد بررسی قرار داده اشت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که هیچ گونه عملی در راستای پایدار سازی حمل و نقل از طرف مسولین شهری صورت نگرفته است و سیستم برنامه ریزی حمل و نقل بصورت سنتی عمل کرده که مهمترین دلیل آن نبود کارشناسان خبره و آشنا با نظریات جدید شهری و حمل و نقل در سازمان های مربوطه است.

لینک کمکی