فایل رایگان تعيين پيک پرواز کرم سيب Cydia pomonella(Lep.:Tortricidae) در منطقه کوهسرخ شهرستان کاشمر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تعيين پيک پرواز کرم سيب Cydia pomonella(Lep.:Tortricidae) در منطقه کوهسرخ شهرستان کاشمر :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

شب پره کرم سیب ( دانه خوار سیب ) cydia pomonella (lep . : tortricidae ) مهم ترین آفت باغات سیب کشور محسوب می شود و خسارت آن بر روی سیب از اهمیت اقتصادی قابل توجهی برخوردار است . در حال حاضر تله های فرمونی به عنوان موثرترین روش برای تخمین و محاسبه زمان مبارزه برای این آفت به کار برده می شوند . در این تحقیق از تله های فرمونی در 10 ایستگاه در منطقه کوهسرخ از توابع شهرستان کاشمر بهره گرفته شد و هر سه روز یک بار در فاصله های زمانی معین نسبت به شمارش شب پره های شکار شده و تعیین تراکم حشره اقدام به عمل آمد . نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که این آفت در منطقه کوهسرخ دارای سه نسل و ظهور اولین پروانه ها در دهه سوم فروردین ماه ، اوج پیک طی سه نسل متوالی به ترتیب دهه اول خرداد ، دهه دوم مرداد و دهه سوم شهریور است . با توجه به نتایج بدست آمده بهترین زمان مبارزه شیمیایی علیه این آفت در نسل اول بعد 7- 10 روز بعد از پیک اول و برای نسل های دوم و سوم 4-5 روز بعد از پیک پرواز است .

لینک کمکی