فایل رایگان توجه به حفظ کانون هاي تغذيه آبخوان، الزام توسعه پايدار دشت کاشمر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان توجه به حفظ کانون هاي تغذيه آبخوان، الزام توسعه پايدار دشت کاشمر :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

توسعه جوامع انسانی به دلیل رشد جمعیت و نیاز بیشتر به الزامات زندگی امر اجتناب ناپذیر است. معمولا با توسعه مراکز جمعیتی استفاده از منابع طبیعی افزایش می یابد. دست یابی به توسعه پایدار نیاز که ضامن بقاء زندگی و حفظ محیط زیست بشری الزاماتی دارد که در برخی موارد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. پایداری منابع آبی از مهم ترین این موارد است. در منطقه کاشمر روند استفاده از منابع آب های شیرین که عمدتا مبتنی بر آب های زیرزمینی است در حال افزایش است. یکی از الزامات پایداری منابع آب های زیرزمینی حفظ بسترهای تغذیه آبخوان است. دشت کاشمر در ناحیه شمال شرقی دارای بیشترین سطح تغذیه کننده است که به دلیل آبرفت درشت دانه و رودخانه های سیلابی شرایط مناسب تغذیه را فراهم می کند. در سایر مناطق دشت یا آبرفت مناسب تغدیه پذیر وجود ندارد و یا رودخانه های آبدار مناسب مشاهده می شود. حفظ این بستر تغذیه و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی یکی از مهم ترین الزامات توسعه پایدار دشت کاشمر است. توسعه مناطق صنعتی و دامداری صنعتی در نواحی جنوبی دشت کاشمر قابل توصیه است.

لینک کمکی