فایل رایگان توليد محصول سالم با کاربرد صابون گياهي پاليزين در باغات پسته براي کنترل آفت پسيل پسته

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان توليد محصول سالم با کاربرد صابون گياهي پاليزين در باغات پسته براي کنترل آفت پسيل پسته :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

پسته یکی از مهمترین محصولات باغی ایران است که از نظر ارزآوری نقش مهمی در اقتصاد کشاورزان دارد. هرساله برای کنترل مهمترین آفت پسته که پسیل نام دارد، میلیونها لیتر حشره کش مورد استفاده قرار می گیرد که نه تنها موفقیتی در مبارزه حاصل نمی گردد بلکه آلودگی محیط زیست ، مسمومیت مصرف کنندگان، لطمه به صادرات و کاهش درآمد باغداران را به دنبال دارد. با هدف کاهش مصرف سموم شیمیایی در باغات پسته، این بررسی در باغات پسته منطقه بردسکن انجام و غلظت های مختلف صابون حشره کش پالیزین با سم رایج منطقه در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 5 تیمار و 4 بلوک، مورد مقایسه قرار گرفت. آماربرداری از تعداد تخم و پوره های پسیل، یک روز قبل و 3، 7، 14 و 21 روز بعد از محلول پاشی صورت گرفت. در پایان میزان مرگ و میر تخم ها و پوره های پسیل براساس فرمول هندرسون- تیلتون تصحیح و با نرم افزار SAS تجزیه و تحلیل گردید. میانگین تیمارها نیز با آزمون چند دامنه ای دانکن مقایسه شد. نتایج نشان داد که 3 ، 7 و 14روز بعد از محلول پاشی اختلاف بسیار معنی داری بین تیمارها از نظر تعداد پوره و تخم پسیل پسته وجود داشت. با توجه به هزینه پایین و سالم بودن ، صابون گیاهی پالیزین کارآیی بهتری نسبت به سموم داشت بنابراین برای مبارزه با پسیل پسته کاربرد صابون گیاهی پالیزین به نسبت 5/2 در هزار پس از پایان زمان گلدهی درختان پسته توصیه می گردد.

لینک کمکی