فایل رایگان چالش ها و راهکارهاي توسعه پايدار بنگاه هاي خرد، کوچک و متوسط منطقه ترشيز مبتني بر راهبرد شبکه سازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان چالش ها و راهکارهاي توسعه پايدار بنگاه هاي خرد، کوچک و متوسط منطقه ترشيز مبتني بر راهبرد شبکه سازي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

بنگاه های خرد، کوچک و متوسط نقش مهمی در توسعه اقتصادی-اجتماعی از طریق اشتغالزایی، بکارگیری سرمایه اندک مردم در کارهای مولد، توزیع عادلانه ثروت، توسعه متوازن مناطق، بهره برداری از مزیت های منطقه ای و... ایفا می کنند. اما، کوچک بودن این بنگاه ها و حجم پایین منابع، موجب ایجاد محدودیت هایی مالی، بازاریابی، دانشی، اطلاعاتی، و منابع انسانی برای آنها می شود. با توجه به محدودیت های بنگاه های کوچک و متوسط، راهبردهای مختلفی مانند حمایت از تامین مالی، توسعه بازارهای داخلی و صادراتی، ارتقای فناوری، توانمندسازی منابع انسانی و شبکه سازی برای توسعه این بنگاه ها در دستور کار سیاست گذاران قرار گرفته است. راهبرد ایجاد شبکه های همکاری، چون بر اساس مشارکت خود کارآفرینان است، بستر لازم را برای توسعه پایدار بنگاه های کوچک و متوسط فراهم می آورند، زیرا متکی بر حمایت های مستقیم دولتی نبوده و توانمندی های صاحبان بنگاه ها با مشارکت در فعالیت های جمعی ارتقا می یابد. بر همین اساس، در این مقاله، تلاش شد با توجه به مزیت ها و پتانسیل های منطقه ای ترشیز، راهکارهایی مبتنی بر راهبرد شبکه سازی، همچون تکمیل حلقه های مفقوده زنجیره ارزش، کنسرسیوم صادراتی، برند مشترک، شبکه تامین مشترک، شبکه تامین مالی مشترک، و شبکه آبیاری تحت فشار و مکانیزاسیون مشترک زمین های کشاورزی، با هدف توسعه پایدار بنگاه های کوچک و متوسط منطقه ارائه گردد.

لینک کمکی