فایل رایگان چشم انداز نوسانات نمايه هاي حدي بارش ودما در شهرکاشمر با استفاده از مدل ريزمقياس نمايي LARS -WG براي دوره آتي 2030-2011

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان چشم انداز نوسانات نمايه هاي حدي بارش ودما در شهرکاشمر با استفاده از مدل ريزمقياس نمايي LARS -WG براي دوره آتي 2030-2011 :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

جمعیت رو به رشد جهان با طیف گسترده ای از انواع بلایا همچون بارشهای شدید ، امواج گرمایی ، خشکسالی ودیگر پدیده های حدی روبروست . تغییرات اقلیمی بلند مدت منجر به افزایش شدت و فراوانی رخداد پدیده های حدی جوی و اقلیمی شده است . از آنجا که شهرنشینی و گسترش کلان شهرها منجر به آسیب پذیرتر شدن انسانها شده است ، اکنون بیش از هر زمانی ، نیازمند آمادگی در برابر وقوع پدیده های جوی ، هوشیاری اقلیمی و نیز آگاهی از مخاطرات مربوط به آب هستیم. لذا جهت ارائه دورنمایی از تغییرات آتی رویدادهای حدی بویژه بارش و دما با استفاده از خروجی سه مدل گردش عمومی جو (HadCM3, CNCM3, NCCCSM) براساس سناریوهای A1B, A2 گزارش چهارم هیئت بین الدول تغییر اقلیم (IPCC) تحت مدل LARS-WG2 برای دوره2030-2011 برای شهرستان کاشمر ریز مقیاس نمایی شده. نمایه های بارش مورد مطالعه شامل مقدار سالانه بارش در روزهای تر (PRCPTOT) ، حداکثر بارش یک روزه ( RX1day) ، روزهای با بارش سنگین ( R10mm ) ، حداکثر بارش پنج روزه ( Rx5day ) ،روزهای با بارش خیلی سنگین ( R20mm ) ، بارش بیش از صدک 95 R95P) ) ، بارش بیش از صدک 99 ( R99P ) ، شدت روزانه بارش ( SDII ) نمایه های دما شامل تعداد روزهای تابستانی با دمای بالاتر از 35 درجه سانتیگراد (SU35) ، شب های سرد ( TN10p ) ، کمینه ماهانه دمای حداقل روزانه ( TNn ) ، بیشینه ماهانه دمای حداقل روزانه ( TNX) ،تعداد شب های حاره ای (TR20)، در صد روزهای که دمای حداکثر بیشتر از صدک نودم است (TX90P) و بیشینه ماهانه دمای حداکثر روزانه(TXx ) ،که برای دوره آتی فوق محاسبه گردید . نتایج نشان می دهد احتمال می رود میانگین بیشینه بارش پنج روزه و شدت بارش طی دوره 2030-2011 تحت سناریوی A2 افزایش می یابد. همچنین این در حالی است که طی دوره 2030-2011 اکثرنمایه های مورد مطالعه دما افزایش می یابد.

لینک کمکی