فایل رایگان شناسايي پهنه هاي مناسب کشت محصول پنبه در دشت کاشمر در راستاي توسعه پايدار کشاورزي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شناسايي پهنه هاي مناسب کشت محصول پنبه در دشت کاشمر در راستاي توسعه پايدار کشاورزي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 19

چکیده مقاله:

هدف اصلی از این مطالعه تعیین نواحی مستعد کشت پنبه در دشت کاشمر می باشد. برای تعیین پارامترهای موثر در کشت پنبه آمار ایستگاههای هواشناسی منطقه مورد مطالعه از سازمان هواشناسی خراسان رضوی برای دوره 1396- 1368 تهیه شد. برای تهیه نقشه سطوح ارتفاعی، شیب، جهت شیب ،DEM وTIN منطقه از نقشه های توپوگرافی سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح با مقیاس 250000: 1 استفاده گردید. برای تهیه نقشه کاربری اراضی منطقه از نقشه قابلیت اراضی منطقه در مقیاس 250000: 1 مربوط به موسسه آب و خاک کشور استفاده گردید. همچنین اطلاعات مربوط به سطح زیر کشت و میزان تولید و عملکرد سالیانه از آمار و اطلاعات منتشر شده توسط جهاد کشاورزی استفاده گردید. همچنین برای بدست آوردن نیاز آبی گیاه پنبه از نرم افزار NETWAT استفاده گردید. در نهایت این نتیجه بدست آمد که بیشترین تراکم مناطق کشت پنبه در شهرستان کاشمر شامل روستاههای قلعه بالا، سرحوضک، محمدیه و حاجی آباد می باشد، در شهرستان خلیل آباد نیز اطراف روستای تکمار و همچنین شهر کندر بهترین مناطق کشت پنبه شناخته شده اند و در شهرستان بردسکن نیز بهترین مناطق در اطراف روستاههای بهار آباد و درونه و همچنین شهر انابد واقع گردیده است.

لینک کمکی