فایل رایگان صحت سنجي دادها هاي بارش مستخرج از ماهواره GPM (مطالعه موردي: حوضه بارش هاي نيم ساعته گرگانرود)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان صحت سنجي دادها هاي بارش مستخرج از ماهواره GPM (مطالعه موردي: حوضه بارش هاي نيم ساعته گرگانرود) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

پژوهش پیش رو، با هدف ارزیابی میزان دقت داده های باران سنجی ماهواره GPM در حوضه گرگانرود در مقیاس نیم ساعته انجام شده است. ابتدا سری دادههای GPM از سایت ناسا دانلود شد و پس از پردازش اولیه، مقایسه تطبیقی بین دادههای IMERG نیم ساعته با داده های مشاهده ای ایستگاه باران سنجی ثبات انجام شد. برای ارز یابی دادههای ماهوارهای از مع یارهای خطا MAE)، MBE، CC و (RMSE و شاخص های مطابقت CSI)، FAR، POD و (RBias طی دوره آماری 2014/3/20 تا 2016/9/21 استفاده شد. نتایج ارزیابی براساس شاخص RBias و MBE نشان داد که ماهواره GPM مقادیر بارش را بیشتر از مقدار مشاهده ای برآورد میکند. با توجه به شاخص RBias در ایستگاه ارازکوسه با مقدار 1/83 بالاترین میزان مطابقت دادههای GPM با داده های مشاهده ای و در ایستگاه آق قلا و با مقدار 4/48 کمترین میزان مطابقت وجود دارد. تغییرات MBE بین 23/68 - 57/53 که به ترتیب مربوط به ایستگاه سد گرگان وآق قلا ، در نوسان میباشد. ولی به لحاظ اینکه از نظر کمیت خطا نمیتوان به معیار میانگین انحراف خطا (MBE) تکیه کرد، از RMSE استفاده میشود. مقدار MAE و RMSE کمتر از 2 میلیمتر به دست آمده که از دقت بالایی برخوردار است

لینک کمکی