فایل رایگان بررسي تاثير افشاي اختياري بر ساختار مالکيت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير افشاي اختياري بر ساختار مالکيت :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 19

چکیده مقاله:

افشای اختیاری اساسا3 برای سهامداران، بانکها و دیگر تامین کنندگان سرمایه ارائه میشود. براساس تئوری نمایندگی عواملی مانند ساختار مالکیت (تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی)، اهرم مالی، سود آوری و اندازه شرکت میتوانند تفاوت در میزان افشای اختیاری شرکتها را تشریح نمایند. هدف این پژوهش فایل رایگان بررسي تاثير افشاي اختياري بر ساختار مالکيت است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر نوع داده کمی، از نظر منطق اجرا استقرایی و از نظر نحوه اجرا توصیفی – همبستگی است، جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1391 الی 1395 است، که از کلیه ی شرکتها تعداد 143 شرکت با استفاده از قاعده حذف سیستماتیک به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای سنجش رابطه بین متغیرها از مدل رگرسیونی و برای تجزیه و تحلیل مدل از نرم افزار آماری (R) استفاده شده است، برای برازش مدل به متغیرها از روش PGLM استفاده شده است، نتایج پژوهش حآکی از آن بود که افشای اختیاری بر مالکیت نهادی تاثیر منفی و معنیداری دارد، افشای اختیاری بر تمرکز مالکیت تاثیر معنیداری ندارد.

لینک کمکی