فایل رایگان بررسي تاثير رهبري دانش محور با توجه به نقش ميانجي اقدامات مديريت دانش بر عملکرد نوآورانه (شهرداري استان کرمانشاه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير رهبري دانش محور با توجه به نقش ميانجي اقدامات مديريت دانش بر عملکرد نوآورانه (شهرداري استان کرمانشاه) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

مدیریت سازمانها با تکیه بر دانش برتر امکان اتخاذ تصمیمات معقولتر در موضوعات مهم و بهبود عملکرد های مبتنی بر دانش را فراهم می آورند. تحقیق حاضر با عنوان بررسی تاثیر رهبری دانش محور با توجه به نقش میانجی اقدامات مدیریت دانش بر عملکرد نوآورانه شهرداری استان کرمانشاه استان کرمانشاه انجام گرفته است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر فرآیند اجرا از نوع پژوهش های کمی است. همچنین از نظر منطق اجرا استقرایی و از نظر نحوه اجرا و گردآوری داده ها از نوع توصیفی (پیمایشی) میباشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان (شهرداری استان کرمانشاه) به تعداد 167 نفر بود، برای انتخاب نمونه از فرمول نمونه گیری کوکران استفاده و تعداد 116 نفر کارمند به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد، به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از روشهای آمار توصیفی، استنباطی، آزمون کلموگروف- اسمیرنف استفاده شد، و همچنین از مدل تحلیل عاملی تاییدی به عنوان روش های اصلی در تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از دو نرم افزار اس. پی. اس. اس 23 و لیزرل انجام شد. بررسی نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد رهبری دانش محور بر اقدامات مدیریت دانش7/77، رهبری دانش محور بر عملکرد نوآورانه 2/9، اقدامات مدیریت دانش بر عملکرد نوآورانه3/62 بود که ضرایب استاندارد برای هر سه فرضیه تحقیق، اعداد معناداری لازم (بیشتر از (1/96 را داشته، بنابراین کلیه فرضیه تحقیق حاضر نمی توان رد کرد.

لینک کمکی