فایل رایگان بررسي تاثير همکاري مشتري و گرايش به نوآوري بر مديريت دانش مطالعه موردي: (شهرداري استان کرمانشاه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير همکاري مشتري و گرايش به نوآوري بر مديريت دانش مطالعه موردي: (شهرداري استان کرمانشاه) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 19

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر همکاری مشتری و گرایش به نوآوری بر مدیریت دانش شهرداری استان کرمانشاه انجام گرفته است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر فرآیند اجرا از نوع پژوهش های کیفی است. همچنین از نظر منطق اجرا استقرایی و از نظر نحوه اجرا و گردآوری داده ها از نوع توصیفی (پیمایشی) میباشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان شهرداری استان کرمانشاه به تعداد 340 نفر بود، برای انتخاب نمونه از فرمول نمونه گیری کوکران استفاده و تعداد 181 نفر کارمند به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات در بخش نظری با بهره گیری از کتابخانه، اسناد و مدارک، ادبیات تحقیق تدوین گردیده و در بخش میدانی از تکنیک پرسشنامه براساس مقیاس طیف پنج گزینه ای لیکرت استفاده شد. جهت سنجش روایی سوالات پرسشنامه، با نظر خواهی از استاد راهنما و صاحبنظران تایید گردید، برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد، به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از روشهای آمار توصیفی، استنباطی، آزمون کلموگروف- اسمیرنف استفاده شد، و همچنین از مدل تحلیل عاملی تاییدی به عنوان روش های اصلی در تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از دو نرم افزار اس. پی. اس. اس 15 و لیزرل انجام شد. بررسی نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد هر دو فرضیه تحقیق پذیرفته شدند.

لینک کمکی