فایل رایگان بررسي رابطه کيفيت حسابرسي، تامين مالي بدهي و مديريت سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه کيفيت حسابرسي، تامين مالي بدهي و مديريت سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

این پژوهش به فایل رایگان بررسي رابطه کيفيت حسابرسي، تامين مالي بدهي و مديريت سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. بدین منظور از بین 636 شرکت با روش حذفی سیستماتیک و 78 شرکت به عنوان نمونه در بازه زمانی 1386 تا 1395 مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور ابتدا آماره های توصیفی متغیرهای پژوهش که شامل پارامترهای مرکزی و پراکندگی میشود بیان شدند. آزمونهای مانایی و ایستایی برای بررسی منطقی بودن رفتار متغیرها بیان شدند و پس از اطمینان از رفتار منطقی متغیرها در طول زمان و انجام آزمون همبستگی برای بررسی احتمال وجود همخطی در مدل رگرسیونی، برای تعیین نوع تخمین آزمون چاو( اف لیمر ) و هاسمن انجام شد که در نهایت این آزمون ها در مدل رگرسیونی مورد بررسی رای به استفاده از روش پانل دیتا و اثرات ثابت داد. برای حصول اطمینان از تخمین مدل پانل دیتا به بررسی نرمال بودن باقیمانده ها و همچنین بررسی نموداری پسماندها پرداخته شد. در نهایت به عنوان نتیجه گیری از تجزیه و تحلیل اقتصاد سنجی فرضیه پایان نامه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی نشان میدهد که بین کیفیت حسابرسی، تامین مالی بدهی و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی دار وجود دارد.

لینک کمکی