فایل رایگان بررسي عملکرد باز بودن بازار مالي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي عملکرد باز بودن بازار مالي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

بازارهای مالی نقش انکارناپذیری در رشد و توسعه اقتصادی ایفا می کنند. راه های غیرمستقیمی وجود دارند که به واسطه ی آنها آزادسازی مالی میتواند باعث افزایش رشد شود. بدین ترتیب که با بهبود تخصیص منابع از طریق تخصیص ریسک درآمدی، موجبات افزایش بهره وری و رشد اقتصادی به صورت همزمان فراهم می آید. جریانهای مالی میتوانند با به کارگیری سیاستهای مناسب کلان اقتصادی و ایجاد ثبات در سطح کلان، توسعه بخش مالی داخلی را تسریع نمایند. آزادسازی مالی، ضمن انتقال سرمایه بین کشورها، با افزایش توسعه بخش مالی میتواند به بهبود سرمایه گذاری کمک نماید. بر اساس تئوریهای موجود در مورد اثر آزادسازی مالی بر مصرف، ازآنجاکه مصرف کنندگان اغلب ریسک گریز هستند از بازارهای مالی برای کاهش ریسک سرمایه گذاری استفاده می کنند. در این پژوهش به بررسی عوامل موثر بر باز بودن بازار مالی در مجموعه ای از کشورهای منتخب شامل ایران طی دوره زمانی 2001 تا 2014 پرداخته شده است. با توجه به اصول اقتصادی و ساختاری، عوامل موثر بر باز بودن بازار مالی با استفاده از مدل SUR برآورد شده و نتایج نشان می دهد متغیرهای اندازه اقتصادی، درآمد سرانه نسبی و تمرکز شرکای تجاری رابطه مثبت و معنادار با بازبودن بازار مالی دارند درحالیکه متغیر ذخایر ارز خارجی رابطه منفی و معناداری با بازبودن بازار مالی دارد.

لینک کمکی