فایل رایگان نقش توانمند سازي نيروي انساني با تاکيد بر سرمايه انساني بربهبود عملکرد بانک ها(مورد مطالعه: بانک ملت استان آذربايجان غربي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش توانمند سازي نيروي انساني با تاکيد بر سرمايه انساني بربهبود عملکرد بانک ها(مورد مطالعه: بانک ملت استان آذربايجان غربي) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

در مقاله حاضر موضوع نقش توانمند سازی نیروی انسانی با تاکید بر سرمایه انسانی بربهبود عملکرد بانکها مورد بررسی قرار گرفته است ابتدا تعاریفی از توانمند سازی ارائه گردیده و سپس عوامل موثر بر توانمندسازی در سازمان که عبارتند از سبک رهبری، ساختار، انگیزش، آموزش و رضایت شغلی مورد بررسی قرار گرفته است توانمندسازی، سالم ترین روش سهیم نمودن دیگر کارکنان در قدرت است. با این روش حس اعتماد، انرژی مضاعف، غرور، تعهد و خوداتکایی در افراد ایجاد می شود و حس مشارکت جویی در امور سازمانی افزایش یافته، در نهایت بهبود عملکرد و رضایت مشتری را به دنبال خواهد داشت. پژوهش حاضر با هدف تبیین تاثیر توانمندسازی سرمایه های انسانی بر رضایتمندی مشتریان بانک ملت استان آذربایجان غربی انجام گرفته است.. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر عبارت است از بانک های ملت سطح استان آذربایجان غربی و روش نمونه گیری در این پژوهش نیز روش نمونه گیری تصادفی ساده بوده است. شایان ذکر است برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که متغیرهای معنی دار بودن، خودمختاری و پذیرش پیامد شخصی بر رضایتمندی مشتریان تاثیر دارند و متغیرهای اعتماد و خودکارآمدی بر رضایتمندی مشتریان تاثیری دارد .

لینک کمکی