فایل رایگان نقش حاکميت شرکتي در شبکه بانکي کشور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش حاکميت شرکتي در شبکه بانکي کشور :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 30

چکیده مقاله:

نظام حاکمیت شرکتی در واقع واکنشی به مساله نمایندگی است که از جدایی کنترل از مالکیت ناشی می شود. در پی ارائه تئوری نمایندگی، روابط نمایندگی به صورت گسترده تری موضوعات مختلف ادبیات مالی را تحت تاثیر قرار داد و به تدریج و به خصوص با پدیدار شدن رسوایی های مالی و ورشکستگی های شرکت ها و سوء استفاده ها و فسادهای مالی که در اواخر قرن بیستم رخ داد، بحث نظام حاکمیت شرکت ها نیز توجه بیشتری را به خود معطوف کرد. در این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای و استادی به بررسی نقش حاکمیت شرکتی بر شاخص های سود آوری نظام بانکی و مقایسه تطبیقی بین کشورهای در حال توسعه( (D8 و توسعه یافته (G7) در دوره زمانی 2005 تا 2014 و با حجم نمونه 15 بانک منتخب می پردازیم. برای برآورد مدل روش داده های تابلویی بکار گرفته شده که برای آزمون اعتبار داده های تابلویی از آزمون F و برای انتخاب اثرات ثابت و متغیر از آزمون هاسمن استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل پیانگر اثرات معنادار متغیرهای حاکمیت شرکتی روی سودآوری بانک های منتخب میباشد و همچنین سطح معناداری این متغیرها بین کشورهای در حال توسعه ( ( D8 و توسعه به آن متفاوت می باشد.

لینک کمکی