فایل رایگان نقش رهبري تحول آفرين با تاکيد بر مديريت دانش بر اثربخشي سازماني(مطالعه موردي شهرداري منطقه 3 اروميه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش رهبري تحول آفرين با تاکيد بر مديريت دانش بر اثربخشي سازماني(مطالعه موردي شهرداري منطقه 3 اروميه) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

هدف کلی تحقیق حاضر نقش رهبری تحول آفرین با تاکید بر مدیریت دانش بر اثربخشی سازمانی می باشد.جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان شهرداری منطقه 3 ارومیه است که حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران، 92نفر برآورد وبه روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شوند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه استاندارد بود که پس از سنجش روایی با استفاده از نظرات اساتید و پایایی با استفاده از آزمون آلفا کرونباخ (0/789) آن در اختیار جامعه مورد بررسی قرارگرفت. پرسشنامه ها، جمع آوری و اطلاعات حاصله طبقه بندی و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل مسیر با نرمافزار SPSS و لیزرل) مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون تحلیل مسیر نشان داد که رهبری تحول آفرین از طریق مدیریت دانش بر اثربخشی سازمانی درشهرداری منطقه 3 ارومیه تاثیر دارد.

لینک کمکی