فایل رایگان ارزيابي شاخص هاي زيست پذيري در بافت هاي فرسوده شهري (نمونه ي موردي: شهر کرمانشاه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي شاخص هاي زيست پذيري در بافت هاي فرسوده شهري (نمونه ي موردي: شهر کرمانشاه) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

شهرهای ارگانیک دوره قبل از صنعت با تفکر هماهنگی (و نه تسلط) با طبیعت و محیط اصراف خود، فضاهای زیست پذیری در اختیارساکنان خود میدادند. با شروع عصر صنعتی شدن دامنهی مشکلات و مسائل شهرها تمام طیف ها، طبقات و اقشار اجتماعی را در بر گرفتهاست. این امر باعث ظهور و شکل گیری شهرهای میلیونی در گستره جهان گردید بیشتر این جمعیت را روستائیان مهاجر و فقیری تشکیلمیدادند که در جستجوی کار به سمت شهرها حرکت کردند. عموم این جمعیت ها در مناطق حاشیه ای شهرها که به دور از هرگونه خدماتشهری بودند، ساکن شدند. این عامل باعث مشکلات بی شماری از جمله مشکلات تراکم رشد فزاینده شهرها، کمبود مسکن، مشکلات فقر،گسستگی رابطه بین شهر و طبیعت، آلودگی هوا و صدا و ترافیک در تردد و سایل موتوری شده است. مسائل این پدیده نه تنها سیاست هایشهرسازی را به طور وسیعی تحت الشعاع قرار داده، بلکه تبعات حاصل از آن در تشدید مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، مدیریتی ومحیط زیستی جوامع نقش اساسی داشته است. دغدغه ها و نگرانی های ناشی از این پدیده موجب گردید تا کشورهای توسعه یافته، به ویژهبعد از جنگ جهانی دوم اقدام به اتخاذ تمهیداتی جهت حل یا مهار این بحران کنند. مشکلاتی از نوع انواع آلودگی ها در سرزمین، مشکلاتتولید شده ناشی از تراکم جمعیتی، فعالیت های اجتماعی، دشوارهای ها دسترسی و ارتباطات شهری و غیره، دولت های ملی و محلی را بهچالش طلبیده و موضوع بحث روشنفکران، جامعه شناسان و شهرسازان و معماران قرار گرفته است. در تحقیق حاضر با استفاده از روشتوصیفی و تحلیلی و همچنین روش میدانی به تحلیل میزان زیست پذیری محله فیضی اباد شهر کرمانشاه در ابعاد اجتماعی، اقتصادی،کالبدی و زیست محیطی پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که میزان زیستپذیری محله در سطح نامطلوب و غیر قابل قبولیقرار دارد.

لینک کمکی