فایل رایگان انگاره اي بر طراحي مجموعه آکادمي موسيقي قزوين با رويکرد روانشناسي محيط

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان انگاره اي بر طراحي مجموعه آکادمي موسيقي قزوين با رويکرد روانشناسي محيط :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

بررسی اندیشه های حاکم بر طراحی مجموعه آکادمی موسیقی با توجه بر رویکرد روانشناسی محیط موضوع مورد بررسی این پژوهش است.در انجام این پژوهش اهدافی نظیر ضرورت توجه بر کشف و پرورش استعدادهای حوزه موسیقی، فراهم نمودن بستری مناسب جهتآموزش های پایه و همچنین ایجاد زیرساختهای استاندارد به منظور اجراهای همگانی موسیقی مد نظر میباشد. روش مورد استفاده پژوهشاز نوع روش تحقیق توصیفی- تحلیلی میباشد که در ابتدا به بیان پیشینه پژوهش و چارچوب های نظری آن پرداخته میشود و سپس فرآیند تحقیق و روشهای تجزیه و تحل داده ها بیان میشود و در ادامه به معرفی الگوها و مولفه های طراحی براساس مشاهدات میدانی ومنابع کتابخانه ای و ارزیابی نمونه های موردی پرداخته می شود. نتایج تحقیق حاکی از آن است که ایجاد بستر مناسب معماری جهت فعالیتهای فرهنگی و هنری حوزه موسیقی، موجب ارتقاء کیفیت و بهبود شرایط این حوزه میشود و به دنبال آن استقبال و مشارکت حداکثریعموم جامعه و هنرمندان را در فعالیت های هنری مربوطه به همراه خواهد داشت.

لینک کمکی