فایل رایگان بازآفريني مرکز محله زيست پذير با تاکيد بر الگوهاي ادراکي- رفتاري شهروندان (نمونه موردي: محله توحيد در منطقه 2 شهرداري قزوين)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بازآفريني مرکز محله زيست پذير با تاکيد بر الگوهاي ادراکي- رفتاري شهروندان (نمونه موردي: محله توحيد در منطقه 2 شهرداري قزوين) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

هنگامی که به دنیای اطراف خود نگاه می کنیم، در می یابیم که جهان تنها مجموعه ای از اشیاء نیست که هریک به طور تصادفی در جایی قرار گرفته باشند. بنابراین مطلوبیت، کیفیت و همچنین انتظارات وی را در خصوص کیفیت زیست پذیری محیط زندگی را در قالب ابعاد مختلف زیست محیطی، اجتماعیف کالبدی، اقتصادی و ... برآورده می سازد. چنانچه هریک از این عوامل در محیط زندگی یک فرد فاقد کیفیات مطلوب باشند، بر ادراک و احساس وی از فضا و در نتیجه بر کیفیت زیست پذیری محیط شهری تاثیرپذیر خواهد بود. بنابراین در این مقاله با هدف ایجاد فضاهای زیست پذیر شهری مطابق با خواست های شهروندان، شناسایی الگوهای رفتاری آنان و در نهایت افزایش تعاملات اجتماعی و حضورپذیری مردم در مرکز محله، به دنبال ارزیابی کیفیت مرکز محله با توجه به نحوه طراحی آن با تاکید بر الگوهای ادراکی و رفتاری شهروندان هستیم و برای رسیدن به این مهم از روش توصیفی- تحلیلی و نرم افزار Spss در تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده و همچنین با به کارگیری آزمون های آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون T تک نمونه ای در گروه بندی مولفه ها به ارزیابی هرکدام پرداخته شده است. همچنین با استفاده از فرمول کوکران تعداد 376 پرسشنامه در محله های مورد مطالعه توزیع گردیده است. این پرسش نامه ها کیفیت زیست پذیری محله را با توجه به نحوه طراحی آن بر اساس ادراکی و رفتاری ارزیابی می نماید. نتایج حاصل از ارزیابی بر این مهم تاکید می کند که طرح ریزی و برنامه ریزی شهری با استفاده از الگوهای ادراکی و رفتاری شهروندان، سبب افزایش رضایت آنان از کیفیت زیست پذیری در محیط شهری می شود. از این رو در این پژوهش با هدف تجلی ادراک و رفتار در برنامه ریزی فضایی و بر پایه اصول فرایند طراحی شهری پاکزاد، به بازآفرینی مرکز محله می پردازیم. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که طرح ریزی و برنامه ریزی شهری با استفاده از الگوهای ادراکی و رفتاری شهروندان، سبب افزایش رضایت آنان از کیفیت زیست پذیری در محله شهری می شود.

لینک کمکی