فایل رایگان بازطراحي مجموعه هاي مسکوني مسکن مهر با تاکيد بر اصول پايه طراحي شهري (نمونه موردي: مهرگان قزوين)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بازطراحي مجموعه هاي مسکوني مسکن مهر با تاکيد بر اصول پايه طراحي شهري (نمونه موردي: مهرگان قزوين) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

مسکن از نیازهای اولیه هر انسان به شمار می آید. درکشور ما نیز به منظور تامین مسکن اقشار کم درآمد، دولت سیاست احداث مسکن مهررا درپیش گرفته است. هدف این پژوهش بررسی و ارزیابی سیاست مسکن مهر در شهرک مهرگان قزوین و بازطراحی آن براساس معیارهاو اصول پایه ی طراحی شهری و بررسی آثار ناشی ازاجرای این طرح میباشد. در این تحقیق در مرحله اول با استفاده از روش تحقیقتوصیفی و ابزار جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه ای و اسنادی، مولفه های عینی رضایت از محیط مسکونی و گویه های متناظربا هر مولفه استخراج و پس از جمع آوری ویژگی های اولیه سایت مذکور، پرسشنامه ای جهت سنجش میزان انطباق طرح مسکن مهر بااصول پایه طراحی شهری تهیه و با رویکردی مشارکت محور در میان ساکنین توزیع، تکمیل و جمع آوری شد. داده های جمع آوری شده باکمک نرم افزار SPSS و روش SWOT تجزیه و تحلیل شدند و نتایج حاصل از پرسشنامه این پژوهش نشان میدهدکه مهمترینمشکلات محدوده مورد مطالعه از دید ساکنان 23.9 % کمبود فضا جهت گذراندن اوقات فراغت، 22 % بیروح بودن و عدم سرزندگی و%11/8 عدم وجود امکانات مختلف، به عنوان سه موضوع اصلی و مساله دار شهرک به شمار می رود.

لینک کمکی