فایل رایگان بررسي پاسخگويي فضاهاي درماني به نيازهاي استفاده کنندگان با تاکيد بر روانشناسي محيطي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي پاسخگويي فضاهاي درماني به نيازهاي استفاده کنندگان با تاکيد بر روانشناسي محيطي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به گردآوری اطلاعات با استناد به مطالعات کتابخانه ای و میدانی به فایل رایگان بررسي پاسخگويي فضاهاي درماني به نيازهاي استفاده کنندگان با تاکيد بر روانشناسي محيطي می پردازد. نتایج حاصل ازاین پژوهش چارچوب فکری صحیحی را درجهت ارتقای فضاهای بیمارستانی و افزایش حس تعلق بیماران با مدنظر قرار دادن خواسته ها وعلایق آنان، در اختیار طراحان و معمارانمی گذارد و بدین وسیله زمینه های کاهش ترس از محیط را فراهم می کند. بدین ترتیب راه حل های مناسبی برای پاسخگویی به نیازهایبیماران و توجه به روحیات آنان در محیطی آرام را به مدیران، برنامه ریزان و معماران پیشنهاد می کند.

لینک کمکی