فایل رایگان بررسي تطبيقي حس تعلق به مکان در سه ميدان مردمي شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تطبيقي حس تعلق به مکان در سه ميدان مردمي شهر تهران :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

یکی از مهمترین شاخصه های ارتباط انسان با محیط، حس تعلق به مکان است که در راستای تداوم حضور انسان درمکان در بین استفاده کنندگان میادین مردمی سبب پایداری آن در ابعاد مختلف می گردد. میدان بهارستان در بافت قدیمیشهر تهران واقع شده است و با توجه به اهمیت حس تعلق به مکان به عنوان یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار دربازآفرینی میادین مردمی، این تحقیق بر آن است که عوامل تاثیر گذار بر حس تعلق ساکنین و استفاده کنندگان در میدانبهارستان (به عنوان جزئی تفکیک ناپذیر از شهر) را شناسایی کند و ارائه دهد. پرسش این است که موانع ایجاد حس تعلقبه مکان در فضای شهری چیست و چگونه می توان آنها را به حداقل رساند و روش این تحقیق مقایسه ای است و رویهی علمی آن استفاده از کتب و مقالات علمی و مقایسه این میدان بهارستان با میدان آزادی و میدان انقلاب می باشد،همچنین پرسشنامه هایی نیز بین استفاده کنندگان از سه میدان توزیع شد و نتایج حاصل از این تحقیق نیز حاکی از آناست که نزدیکی این میدان به ساختمان مجلس قدیمی و اتفاقات و راهپیمایی های مردمی که در طول تاریخ در اینمیدان به وقوع پیوسته، مهمترین عوامل تاثیرگذار بر حس تعلق به مکان در این میدان است. به علت قدرت و کیفیت اینعوامل می توان حس تعلق از دست رفته ساکنین شهر تهران را در آنها زنده کرد.

لینک کمکی