فایل رایگان بررسي رويکردهاي اکولوژيکي، اجتماعي و زيباشناسانه در مجتمع هاي مسکوني بلند مرتبه در راستاي ارتقاء کيفيت زندگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رويکردهاي اکولوژيکي، اجتماعي و زيباشناسانه در مجتمع هاي مسکوني بلند مرتبه در راستاي ارتقاء کيفيت زندگي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

به دنبال رشد فزاینده شهرنشینی، الگوی تولید مسکن در کشورهای مختلف به تدریج تغییر یافته و در چند دهه اخیر عواملی چون افزایش نرخ جمیعت، کاهش زمین و به تبع آن افزایش قیمت زمین سبب کشل گیری ساختمان های بلند مرتبه شده است. همان طور که می دانیم در دهه های آینده بقای بشریت بستگی به خفظ کیفیت محیطی خواهد داشت. بنابراین بازگرداندن فضاهای سبز از دست رتفه به واسطه ی بلند مرتبه سازی به یکی از دغدغه های اصلی معماران و شهرسازان معاصر تبدیل شده است. از این رو پژوهش پیش رو می کوشد تا با بررسی رویکردهای اکولوژیکی، اجتماعی و زیباشناسانه در مسکن بلند مرتبه معاصر کیفیت زندگی در این گونه مجموعه ها را افزایش دهد. در این راستا پژوهش پیش رو در مرحله اول با بهره گیری از روش تحلیل محتوا به استخراج فاکتورهای تاثیرگذار پرداخته و سپس با توجه به فاکتورهای استخراج شده به بررسی نمونه های موردی موفق در این حوزه پرداخته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که به کارگیری فاکتورهای اکولوژیکی، اجتماعی و زیبا شناسانه در کنار یکدیگر به ارتقاء کیفیت زندگی در مجتمع های مسکونی بلند مرتبه خواهد انجامید و می توان در زمینه مورد طراحی از آنها بهره جست.

لینک کمکی