فایل رایگان بررسي عوامل موثر بر شکل گيري تصورات ذهني مثبت افراد نسبت به نماهاي رومي. نمونه موردي: ناحيه يک از منطقه يک کرج

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي عوامل موثر بر شکل گيري تصورات ذهني مثبت افراد نسبت به نماهاي رومي. نمونه موردي: ناحيه يک از منطقه يک کرج :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

ساخت بناهایی بدون کیفیت از لحاظ ظاهری و نما، سازه ای، داخلی و سوق پیدا کردن به سمت ساختمان سازی و نهمعمارانه سازی را از جمله دلایل پرداختن به این پژوهش می توان ذکر کرد. در همین راستا توجه به نما و طراحی نما نیزاز اهمیت خاصی برخوردار است. در حال حاضر طراحی نمای ساختمان ها دچار نوعی چند دسته گی، بی هویتی،سردرگمی، ناهنجاری و ناهماهنگی شده است. هدف از این پژوهش با توجه به علاقه و گرایش مردم به سبکی خاص ازطراحی که در اینجا سبک کلاسیک (رومی) مد نظر است، بررسی علل و عوامل شکل گیری تصورات مثبت آن ها نسبتبه این گونه از نماها می باشد. مسلم ا با پیدا کردن ریشه این چنین توجه و علاقه ای، می توان گامی موثر در جهت ارائهراهکارهایی برای پاسخ به نیازهای مردم در عین توجه و پایبندی به ارزش ها و هویت معماری ایرانی برداشت. پژوهشمذکور به روش تحلیلی-کاربردی و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی با تدوین پرسشنامه میباشد. با بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات، به ترتیب نتایج بعد اقتصادی، شان اجتماعی و شرایط محیطی به طورمساوی، معیارهای ویژگی فردی، تبلیغات و میزان مطالعه به صورت برابر، اطلاعات بصری و دیداری، تجربیات شخصی،خاطرات کودکی و احساس آرامش بیش ترین تاثیر را در شکل گیری تصورات ذهنی مردم نسبت به نماهای رومی داشته اند.

لینک کمکی