فایل رایگان بررسي معماري و شهرسازي ايراني-اسلامي (مطالعه موردي: ماسوله)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي معماري و شهرسازي ايراني-اسلامي (مطالعه موردي: ماسوله) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش، بررسی معماری و شهرسازی ایرانی-اسلامی در شهر ماسوله است. در این راستا، با استفاده از روشتحقیق توصیفی - تحلیلی با تکیه بر مطالعات کتابخانه ای و میدانی به تحلیل و سپس بحث و نتیجه گیری پرداخته و درنهایت راهکارهای متناسب ارائه خواهد شد. براساس یافته های پژوهش شهر تاریخی ماسوله می تواند نمونه بارزی از یکشهر ایرانی- اسلامی باشد که در آن علاوه بر نیازهای مادی به نیازهای معنوی که جزء اساسی ترین برنامه دین مبیناسلام توجه به تمامی ابعاد دنیوی و اخروی می باشد، در این شهر به وضوح قابل مشاهده می باشد، می تواند به عنوانالگوی مناسبی برای طراحی شهرهای ایرانی - اسلامی و همچنین جوامع اسلامی معرفی گردد.

لینک کمکی