فایل رایگان بررسي مولفه هاي معماري و هنر بومي گيلان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي مولفه هاي معماري و هنر بومي گيلان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

معماری ترکیبی است از علم، هنر و تجربه است. فرهنگ و هنر همیشه نمادی از شهر و کشور هر منطقه است، آثار معماری، جدا ازکارکردهای فیزیکی میتوانند از منظر دیگری مورد ارزیابی و توجه قرار گیرند که این منظر به قابلیت ها و کارکردهای پیامی در معماریاشاره دارد. با وجود تنوع فرهنگی در نقاط مختلف کشورمان، گونه های متفاوتی از معماری مشاهده میگردد که مختص آن منطقه بوده وپاسخگوی نیاز مردمانش است. معماری بومی دارای هویت و ارزش خاصی میباشند که ضمن تقویت احساس تعلق در ذهن افراد، آنان را بهخویش جلب کرده و عامل تقویت تعاملات اجتماعی و فرهنگی می شود. این معماری در زمان و مکان خودش پایدار بوده و تکرار آن امریبیهوده است. ولیکن درک اصول و ارزشهای تکرار پذیر معماری بومی، بسیار باارزش میباشد. هدف این مقاله بررسی مولفه های معماری وهنر بومی گیلان میباشد. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی با استفاده از پرسشنامه، مطالعات کتابخانه ای و اسناد و مدارک موجود درخصوص مولفه های معماری و هنر بومی گیلان می باشد. برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون همبستگی و از نرمافزار SPSS استفادهشد. نتایج این تحقیق حاکی از آنست که رابطه معناداری میان معماری بومی گیلان و ایجاد حس تعلق و خاطره انگیزی، دوام و پایایی،سرزندگی و پویایی، صراحت و خوانایی، تطابق و تنوع وجود دارد و راهکارهای طراحی برای ایجاد معماری بومی بیان گردید.

لینک کمکی