فایل رایگان بررسي ميدان مرکزي شهر در دوره صفوي با تکيه بر تحليل کالبدي و شناخت فعاليت ها و کارکردهاي اجتماعي آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي ميدان مرکزي شهر در دوره صفوي با تکيه بر تحليل کالبدي و شناخت فعاليت ها و کارکردهاي اجتماعي آن :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

مسئله مورد مطالعه در این پژوهش، شناخت ساختاری ویژگی های میدان مرکزی پایتخت های صفوی و یافتن زبانی مشترک و قاعده مندی جهت درک ساختار عمومی یک میدان صفوی می باشد. این مقاله در پی آنست که از طریق مطالعه و تحلیل ویژگی های کالبدی و اجتماعی چهار میدان در پایتخت های صفوی، تجربه ای از درک میدان مرکزی در دوره صوفی را ارائه دهد. ماهیت این پژوهش تاریخی و کیفی می باشد و از روش توصیفی- تحلیلی بهره گرفته است. شیوه گردآوری اطلاعات، از نوع کتابخانه ای می باشد، به گونه ای که در ابتدا از طریق بازخوانی منابع تاریخی، سفرنامه ها و نقشههای به جا مانده، به شناخت کلی میدان اصلی پایتخت شهرها شامل صاحب آباد تبریز، سعادت قزوین، نقش جهان اصفهان و فرح آباد ساری دست یافتیم و سپس برای بررسی تطبیقی آنها به تحلیل کالبدی و شناخت فعالیت ها و کارکرد اجتماعی و اجزا و عناصر موجود در میدان پرداختیم. یافته های پژوهش نشان می دهد که میدان مرکزی پایتخت شهر صفوی در مجموعه مرکزی شهر جدیدی واقع شده که به دستور شاه ساخته شده است و با عناصر شاخص شهر از جمله باغ های بزرگ شاهی، کاخ ها و عمارات شاهانه، بازار صفوی و ... و نیز رودخانه یا نهری همجوار بوده است و با هندسه ای مستطیل شکل و ابعاد، مقیاس و تناسباتی به فراخور هدف حاکم زمانه اش و نیز با جهت گیری مناسبی در ارتباط با نظم مقدس شکل گرفته است. همچنین پس از شناخت فعالیت ها و کارکردهای اجتماعی جاری در میدان دریافتیم که علاقه پادشاهان صفوی به نمایش شکوه و عظمت حکومت خود از میدان استفاده های نظامی، مذهبی، سنتی، تفریحی و نمایشی را در آن رقم می زد و سرانجام با بررسی اجزا و عناصر اصلی میدان به ترکیب بندی قوی در جهت استحکام جایگاه مذهبی و اقتصادی میدان پی بردیم.

لینک کمکی