فایل رایگان بررسي نقش فضاهاي سبز در ايجاد سرزندگي در محيط هاي شهري (نمونه موردي: مجموعه تاريخي سعدالسلطنه قزوين)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي نقش فضاهاي سبز در ايجاد سرزندگي در محيط هاي شهري (نمونه موردي: مجموعه تاريخي سعدالسلطنه قزوين) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

تجربه حضور در فضاهای شهری انسان ساخت این امکان را فراهم می کند تا افراد به میل و رغبت خود در عرصه های عمومی شهرها ظاهرشوند. فضاهای سبز ازآنجایی که هویت طبیعت را دردل فضاهای انسان ساخت زنده می کنند همیشه با استقبال شهروندان روبه رو بوده اند.هدف از تحقیق پیشرو بررسی نقش فضاهای سبز در ایجاد سرزندگی در محیط های شهری است. فرضیات پژوهش بیان می دارندبهره گیری از فضاهای سبز درون شهری می توانند در دستیابی به محیط های شهری سرزنده نقش مهمی ایفا کنند از طرفی وجود چنینفضاهایی سبب ارتقای اجتماع پذیری می گردند. لذا مجموعه تاریخی سعدالسلطنه در قزوین که نمونه بارز یک فضای درونشهری پویا استمورد کاوش قرارگرفت. ازاینرو جهت سنجش مولفه های پژوهش از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و پیمایشی استفاده گردید. مشاهدات عینی، برداشت های میدانی، استفاده از اسناد مکتوب، تجزیه- تحلیل کیفی و پرسشنامه از جمله ابزارهای گردآوری اطلاعات در پژوهش بودند. داده های حاصل از پرسشنامه با استفاده از نرم افزار Spss 20 تحلیل شدند و نتایج حاصل نشان میدهند که افزایش انگیره برایحضور در فضاهای سبز درون شهری میتواند اجتماع پذیری را افزایش دهد و سرزندگی را ارتقا بخشد. فضاهای سبز موجب تنوع درفضاهای پر هرج و مرج شهری شده اند و سبب ایجاد فضاهایی تعاملی می گردند.

لینک کمکی