فایل رایگان بررسي و مقايسه عوامل موثر بر توسعه دوچرخه سواري در شهرهاي ايراني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي و مقايسه عوامل موثر بر توسعه دوچرخه سواري در شهرهاي ايراني :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

مزایای منحصر به فرد دوچرخه به عنوان یک وسیله حمل و نقل شهری امروزه در بسیاری از شهرهای دنیا شناخته شدهاست. با این حال ورود این سیستم به چرخه حمل و نقل شهرهای ایرانی با چالش هایی رو به رو است که ابعاد گوناگون آنقابل بررسی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر در توسعه دوچرخه سواری در شهرهای ایرانی انجام شدهاست. روش تحقیق در این پژوهش، شامل نظر سنجی به روش دلفی است, و جامعه آماری در روش دلفی شامل اساتید وکارشناسان مرتبط به تعداد 20 نفر در زمینه مرتبط با موضوع تحقیق است. ابزار تحقیق پرسشنامه محقنق ساخته ای براساس مطالعه جامع منابع که روایی و پایایی آن بر اساس روشهای رایج مورد بررسی قرار گرفت. داده های تحقیق بااستفاده از روشهای آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت, تحلیل و بررسی نتایج پرسشنامه نشان داد که بین عواملموثر بر توسعه استفاده از دوچرخه در شهرهای ایران میزان تاثیر متفاوت بوده و برخی از شاخص ها (عوامل موثر) تاثیرگذارتر از سایر عوامل ارزیابی شدهاند. به گونه ای که عواملی نظیر ایمنی ، وجود تسهیلات دوچرخه سواری ، فرهنگ سازیو استفاده از تبلیغات ، موانع فرهنگی و اجتماعی و وجود پارکینگ امن بیشترین اهمیت را در توسعه دوچرخه سواریدر شهرهای ایران دارد.

لینک کمکی