فایل رایگان بررسي ويژگي هاي کالبدي به کار رفته در معماري خانه هاي برونگراي قاجار درتهران (نمونه موردي : خانه سردار اسعد بختياري – (عمارت باشگاه بانک ملي))

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي ويژگي هاي کالبدي به کار رفته در معماري خانه هاي برونگراي قاجار درتهران (نمونه موردي : خانه سردار اسعد بختياري – (عمارت باشگاه بانک ملي)) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

خانه در فرهنگ و تمدن ایران نقش بسیار والایی داشته و همواره بعنوان اصلی ترین مکان برای خلوت، آرامش و سکنییافتن و نیز بعنوان یکی از مهمترین عناصر شکل دهنده شهرها و متجلی کننده فرهنگ ایرانی برشمرده شده است. دورهقاجار به دلیل ورود هنر و معماری غرب، نسب به سایر دورههای تاریخی در ایران، متمایز گشته است. تحولات ایجاد شدهدر این دوره بر معماری خانه ها نیز اثر داشته و خانه ها تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله عوامل کالبدی ساخته شده اند.این پژوهش با روش تحقیق کیفی و از نوع نمونه موردی و همچنین از طریق مطالعات کتابخانه ای، اسنادی و میدانی بهمعرفی، تحلیل و بررسی عوامل کالبدی شکل دهنده معماری خانه سردار اسعد بختیاری می پردازد. یافته های این پژوهشنشان میدهد استفاده از مولفه هایی چون برونگرایی، پلکان، شیروانی، کلاه فرنگی، نرده های فلزی، ایوان، ستون ها وسرستون های منقوش و... همگی از مشخصه های اصلی به کار رفته در این خانه می باشد و این بنا پذیرای دامنه گسترده ایاز نفوذ معماری غرب در اواخر دوران قاجار بوده است.

لینک کمکی