فایل رایگان بهينه سازي مصرف انرژي و کاربرد انرژي هاي تجديدپذير در ساختمان هاي مسکوني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بهينه سازي مصرف انرژي و کاربرد انرژي هاي تجديدپذير در ساختمان هاي مسکوني :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

رشد روز افزون جمعیت و مصرف بی رویهی انرژی های تجدید ناپذیر سبب شده است تا این منابع رو به اتمام روند. ضرورت حفظ اینمنابع برای نسل های آینده و کاهش مشکلات زیست محیطی ناشی از آن از مباحث بسیار مهم عصر حاضر در سطح بین المللی میباشد.هدف از این مقاله بررسی و دست یابی به شناختی از مولفه های توسعه ی پایدار از جمله انرژیهای تجدیدپذیر و راه های به کارگیری آن میباشد.روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی بوده و برای گردآوری مطالب از ابزار مطالعات کتابخانه ایاستفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که با اجرای اصول پایداری و استفاده از انرژی های تجدید پذیر در مواردیمانند تامین سرمایش، گرمایش، روشنایی و ... و با خودکفایی ساختمان میتوان از مصرف بی رویه ی انرژی های تجدیدناپذیر و آلودگی هایناشی از آن اجتناب کرد.

لینک کمکی