فایل رایگان پهنه بندي اقليمي قزوين با رويکرد معماري همساز با اقليم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پهنه بندي اقليمي قزوين با رويکرد معماري همساز با اقليم :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

با توجه به اینکه عامل اقلیم یکی از عناصر مهم جهت طراحی همساز با اقلیم محسوب می گردد شناخت پهنه بندیاقلیمی سایت طراحی از دیدگاه ساختمانی حائز اهمیت می باشد. هدف از این پژوهش بررسی و تعیین موقعیت پهنه اقلیمیقزوین در پهنه بندی ایران از دیدگاه ساختمانی به روش توصیفی و تحلیلی بر مبنای اسناد و پژوهش های موجود در اینحوزه می باشد. در این راستا بهره گیری از مطالعات بنیادی در رابطه با پهنه بندی اقلیمی ایران و به ویژه استان قزوین بهشیوه کتابخانه ای مورد استفاده قرار گرفته است. برخی از این مطالعات شامل تحلیل های عاملی و تجزیه خوشه ای هستندکه غالب عناصر اقلیمی در تعیین آب و هوای منطقه را در نظر گرفته اند. نتایج یافته ها حاکی از آن است که استان قزوینبه دلیل قرار گرفتن ارتفاعات و دشت های واقع در آن دارای تنوع اقلیمی است. با توجه به اطلاعات به دست آمده از پهنهبندی های گوناگون در سالهای 1356 تا 1377 استان قزوین دارای دو طیف اقلیمی سرد و کوهستانی و گرم و خشکمی باشد. به دلیل همجواری این استان با استان تهران که دارای اقلیم گرم وخشک است تفاوت اقلیمی معنی داری بینمشخصه های اقلیمی استان قزوین و مشخصه های اقلیمی استان تهران مشهود نیست. از طرف دیگر استان های واقع دراقلیم سرد و کوهستانی مانند آذربایجان شرقی، زنجان و همدان شرایط بسیار سخت آب و هوایی را در فصول زمستانتجربه می کنند، در حالی که استان قزوین در فصل زمستان چنین شرایطی را نخواهد داشت؛ بنابراین استان قزوین نمیتواند در پهنه بندی اقلیمی سرد و کوهستانی قرار بگیرد. بر اساس یافته های موجود دیدگاه طاهباز و جلیلیان در سال 1377 به دلیل در نظر گرفتن معیارهای آسایش حرارتی در فضاهای باز و بسته در مقایسه با دیگر تقسیم بندی ها جامع تر ومنطقی تر می نماید و از اعتبار بیشتری بر خوردار است. بر این اساس اقلیم استان قزوین در طبقه بندی اقلیم گرم و خشکقرار می گیرد.

لینک کمکی