فایل رایگان تبيين الگوهاي طراحي معماري مجتمع هاي مسکوني با تاثير مولفه معنا در حس مکان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تبيين الگوهاي طراحي معماري مجتمع هاي مسکوني با تاثير مولفه معنا در حس مکان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

مقاله حاضر بر اساس بررسی نقش مولفه معنا در ایجاد حس مکان مجتمع های مسکونی می باشد. مجتمع های مسکونی،گونه ای از انبوه سازی مسکن هستند که تاثیر بسزایی بر رفتار ساکنین و افراد جامعه دارند. حس مکان از مهمترینراهکارهای ارتقای کیفیت بخشی به فضای معماری است که برگرفته از مجموعه برداشت ها و تصورات ذهنی افراد از آنمکان و یا تعاملات اجتماعی است و فقدان آن یکی از اساسی ترین عواملی است که باعث ناهنجاری های اجتماعی مختلفمی شود. در این پژوهش تلاش می شود تا با بررسی شاخص های معنا از طریق تجربیات و تصویرهای ذهنی افراد در کنارساختار فیزیکی و فعالیت های آنها با شکل گیری حس مکان در مجموعه به تبیین الگوی طراحی معماری مناسب برای اینمجتمع ها پرداخته و در نهایت موجب ارتقای کیفیت فضایی در مجتمع های مسکونی شود. برای این منظور، چند پروژهموفق داخلی به صورت تصادفی انتخاب شده اند. روش تحقیق این پژوهش، توصیفی- تحلیلی بوده و به روش استدلالقیاسی، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. در نهایت، الگوهای طراحی معماری برای مجتمع های مسکونی با تاثیر مولفهمعنا در حس مکان در سه حوزه تصویرذهنی، فعالیت ها و ساختار مکان، تدوین خواهد شد.

لینک کمکی