فایل رایگان تبيين معيار هاي فضاي شهري خلاق با تاکيد بر شهرسازي ايراني اسلامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تبيين معيار هاي فضاي شهري خلاق با تاکيد بر شهرسازي ايراني اسلامي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

ایده شهر خلاق، مبحثی جدیدی در مطالعات شهری است که بر بهتر شدن محیط زندگی و ارتقاء کیفیت زندگی به واسطه تفکراتنو، شهروندان تاکید دارد و شهر اسلامی هم بیانگر هویت ویژه ی فرهنگی، اجتماعی و تاریخی خاص ساکنان آن است با توجه به اینکهتمرکز اصلی شهر خلاق بر روی مردم (خصوصا کودکان) است و انسان هم یکی از عناصر اصلی ظهور شهر اسلامی است و اشتراک بینمردم و کالبد در هر شهر،فرهنگ آن شهر را می سازد و نکته حائز اهمیت در طراحی شهر خلاق، توجه ویژه به فرهنگ می باشد و در اینتحقیق که از نوع کاربردی می باشد از روش تحقیق توصیفی و تحلیلی مبتنی بر تحلیل محتوا استفاده شده است و با استفاده از مطالعاتاسنادی و کتابخانه ای به تحلیل موضوع پرداختیم، نتایج تحقیق نشان می دهد که معیار های شهر خلاق و شهرسازی ایرانی و اسلامی باهم تطبیق دارند و از طریق فرهنگ سازی که نقطه مشترک آنها می باشد می توان با محوریت قرار دادن اصول و ارکان شهر خلاق و باحذف موارد خلاف عرف و فرهنگ بومی و جایگزینی ارزش های معنوی و مادی برجسته ، نسبت به باز تعریف اصول شهر خلاق ایرانیاسلامی اقدام نمود و به این مهم دست یافت.

لینک کمکی