فایل رایگان تجسد حس تعلق در طراحي فضاهاي شهري (بررسي سازوکار مولفه حس تعلق در شهر، نمونه موردي: محله نوروزيان، شهر قزوين)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تجسد حس تعلق در طراحي فضاهاي شهري (بررسي سازوکار مولفه حس تعلق در شهر، نمونه موردي: محله نوروزيان، شهر قزوين) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

شناخت مولفه های کیفی تاثیرگذار بر پاسخدهندگی فضاهای شهری به نیازهای استفاده کنندگان از موضوعات مورد علاقه پزوهشگران شهری در دوره معاصر قرار دارد. تحقیق حاضر با هدف بازگرداندن پویایی و طراوت به بافت های شهری، تاکید بر روابط اجتماعی و فرهنگی، شناسایی عوامل اجتماعی- فرهنگی، ذهنی و کالبدی که در ایجاد حس تعلق ساکنین به محله خود تاثیرگذار هستند سعی در پرداختن به وضعیت رنگ تعلق در محله نوروزیان شهر قزوین دارد. به اینمنظور به صورت اجمالی نسبت به مرور مبانی نظری و معرفی اصول و معیارهای طراحی فضای شهر با رویکرد ارتقاء حس تعلق پرداخته شد، سپس با شناخت محله نوروزیان و بررسی ترجیحات محیطی استفاده کنندگان از طریق تکنیک های مشاهده و مصاحبه نسبت به تحلیل داده ها به وسیله ماتریس مکانی swot اقدام شد و در پایان چشم انداز و راهبردها و گزینه های ساماندهی فضا در قالب طرح های سه بعدی از محله ارائه گردید. نتایج نشان می دهد که اختلاط کاربری ها، تقویت فعالیت های اختیاری استفاده کنندگان به همراه توجه به ترجیحات بصری محیط می تواند در افزایش حس تعلق در نمونه مورد مطالعه موثر باشد.

لینک کمکی