فایل رایگان تحليل نظريه قابليت محيط

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحليل نظريه قابليت محيط :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

قابلیت های محیط داشته های پیکره بندی کالبدی یک شی ء یا یک مکان رفتاری است که آن را برای فعالیت های خاصی قابل استفادهمی سازد. بعضی از خواسته ها توسط یک شی ء یا محیط زمینی، زنده یا فرهنگی، از دیگر خواسته ها راحت ترتامین می شوند؛ بعضی ازفعالیت ها در پیکره بندی ویژه ای از محیط ساخته شده، نیاز های بعضی از مردم را تا مین و نیازهای بعضی دیگر را تامین نمی کنند.قابلیت های یک محیط کالبدی، خوب یا بد، چیزی است که آن محیط با ویژگی های پیکره بندی و سازنده خود پیشنهاد می نماید. اینپژوهش با مروری بر روان شناسی محیطی و تعریف محیط به دسته بندی قابلیت های محیط پرداخته و ضمن شناسایی قابلیت های محیطبر اساس تئوری گیبسون، لوین، لنگ و دیگر نظریه پردازان قابلییت های محیط و فرایند های بنیادین رفتار انسان، چارچوبی برای درکقابلیت محیط و مولفه های سازنده آن پیشنهاد می دهد.

لینک کمکی