فایل رایگان تدوين راهبردهاي طراحي شهري معطوف به ارتقاي حس مکان در بافت قديم با تکنيک Swot نمونه موردي مطالعه: محله درب کوشک قزوين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تدوين راهبردهاي طراحي شهري معطوف به ارتقاي حس مکان در بافت قديم با تکنيک Swot نمونه موردي مطالعه: محله درب کوشک قزوين :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

لزوم احیای ارزش های بافت های قدیمی و تاریخی از دیرباز مورد توجه بوده و کشورهای پیشرفته جهان با اجرای برنامه ها و دستورالعمل های خاص، به رونق بافت ها و ن واحی با ارزش قدیمی خود همت گماشته و هویت فرهنگی گذشته خود را دوباره زنده کرده اند. احیاء و هویت بخشیدن به بافت های با ارزش و تاریخی باعث رونق و پویایی گذشته و ایجاد حس تعلق در افراد خواهد شد. در روند تنوع و تجدید سازمان در این بافت ها باید چنان عمل شود که هویت و اصالت آنها از دست نرود. در بافت قدیمی شهر قزوین در محله درب کوشک به منظور طراحی فضاهای جهت بالا بردن این حس و هویت بخشیدن به این بافت پرداخته شده است. سوال اصلی این تحقیق چه عواملی در محله بیشترین تاثیر بر شکل گیری حس تعلق را دارد طرح شده و هدف اصلی شناسایی عوامل موثر بر شکل گیری حس مکان در محله درب کوشک قزوین می باشد و ارائه راهکارها و سایست هایی جهت حل محدودیت ها و تقویت فرصت های ارتقا حس تعلق در این محله با تاکید بر الگوی swot می باشد. ماهیت این تحقیق در زمره پژوهش های کاربردی و روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است که برای گردآوری اطلاعات آن از طریق کتابخانه ای، و در بخش مطالعه موردی برای شناخت بیشتر محله از مقالات و روش های شناخت میدانی و نقشه های تحلیلی استفاده شده است. در این تحقیق یک پرسشنامه برای ساکنان محله تهیه گردید که تعداد آن با توجه به حجم نمونه مورد مطالعه و با استفاده از فرمول کوکران و حجم آماری برابر 300 پرسش نامه محاسبه شده است و ارزیابی نتایج پژوهش از طریق روش سوات استفاده شده و جهت رسیدن به اهداف کلان به شکل راهبردهایی ارائه شده است و از پتانسیل های داخل محله درب کوشک و افزایش تمایل بخش خصوصی به سرمایه گذاری در جهت بازسازی و بهسازی محله و اطراف عناصر تاریخی و ایجاد فضای گردشگری به منظور ارائه خدمات بهتر در شهر پیشنهاد گردیده است.

لینک کمکی