فایل رایگان شناسايي مولفه هاي شکل دهنده فضاي بينابيني در معماري سنتي ايران (نمونه موردي: محدوده تاريخي سعدالسلطنه و مسجدالنبي قزوين)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شناسايي مولفه هاي شکل دهنده فضاي بينابيني در معماري سنتي ايران (نمونه موردي: محدوده تاريخي سعدالسلطنه و مسجدالنبي قزوين) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

اندیشه بینابین نوعی اندیشه مطرح در حیطه های مختلف علم و اندیشه است. فضای بینابین محل بروز پدیده ها به طورهمزمان است. همزمانی اتفاقات، اطلاعات و سایر پدیده ها سبب ایجاد شرایطی می شود که مخاطب را در حیطه سومیقرار می دهد که آن: هم این است و هم آن، نه این است و نه آن. در این پژوهش آنچه مهم است ایجاد فضای بینابین وقرارگیری مخاطب فضای معماری درشرایط بینابین است. پرسش اصلی تحقیق عبارت است از : بینابینیت در فضاهایفرهنگی- تاریخی چگونه میتواند تجلی یابد یا به عبارت دیگر در معماری گذشته ما چگونه کیفیت بینابین را به فضای بینابین تبدیل کرده اند در این تحقیق در روشی توصیفی- تحلیلی، ابتدا بر اساس متون به مفهوم بینابینی در معماری پرداخته می شود و در مرحله بعد از طریق مشاهده میدانی و حضور در محیط در ساعات پر تردد روز (ساعت 11 صبح و 5بعداز ظهر) و عکاسی در کاروانسرای سعدالسلطنه و مسجدالنبی از نوع فعالیت های صورت گرفته و کیفیت فضاها در اینمکان ها اطلاعات کالبدی حاصل شده است. در این مطالعه، محدوده بازار سعدالسلطنه و مسجدالنبی قزوین به عنوانجامعه نمونه در نظر گرفته شده است. روش جمع آوری اطلاعات نیز عمدتا کتابخانه ای و میدانی بوده است. در آخر نیزمولفه هایی که در شکل دادن به فضای بینابینی موثرند به 4 دسته همبند فضایی، حریم و مرز، قلمرو و مالکیت وفضاهای بینابین تزئینی تقسیم شده اند که هریک از آن ها با سه مولفه کالبدی، ساختاری و رفتاری قابل بررسی هستند.

لینک کمکی