فایل رایگان شناسايي و بررسي مولفه هاي موثر بر افزايش تعاملات اجتماعي (با تاکيد بر مولفه هاي کالبدي) در مجموعه هاي فرهنگي و هنري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شناسايي و بررسي مولفه هاي موثر بر افزايش تعاملات اجتماعي (با تاکيد بر مولفه هاي کالبدي) در مجموعه هاي فرهنگي و هنري :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

با ازدحام و شلوغی دنیای امروز جوامع بشری و گرایش افراد به زندگی ماشینی، همچنین محدود شدن فعالیت افراد به کارهای تکراریروزمره خود، از طرفی نیاز مردم به گسترش مراودات اجتماعی، ارضای نیازهای روانی-اجتماعی، فراغت و تامین آن، نیاز به وجود فضاهاییبرای خلق و ارائه آثار هنری که ناشی از فرهنگ و رسوم مختلف می باشد حس می شود. در هر جامعه ای، مردم عضو اصلی آن جامعه بودهو باید در بطن جامعه قرار بگیرند. شرایط لازم برای ظهور چنین وضعیتی، وجود مراکز فرهنگی و هنری مناسب، که به نوعی محل تبادلارتباطات و اطلاعات، گردهمایی، اجتماعپذیری و تعاملات اجتماعی باشد ضروری است. هدف از مقاله حاضر بررسی و شناخت مولفه هایکالبدی و تاثیر آن بر افزایش تعاملات اجتماعی می باشد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، به صورت تحلیلی توصیفی و استفادهاز روش کیفی می باشد و در مراحل انجام پژوهش از ابزارهای مشاهده، مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و بررسی نمونه های موردیاستفاده شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که عواملی همچون نفوذپذیری، گوناگونی و تنوع، خوانایی، انعطافپذیری، زیبایی شناسی وتناسبات بصری، غنای حسی، رنگ تعلق و اجتماع پذیری و همچنین استفاده از پتانسیلهایی همچون نور، رنگ، حیاط مرکزی، استفاده ازعناصر یادمانی و بهره گیری از عناصر طبیعی در مجموعه، میتواند بر افزایش تعاملات اجتماعی افراد در فضاهای فرهنگی و هنریتاثیرگذار باشد.

لینک کمکی