فایل رایگان طراحي شهري فضاي جلوخان مسجد جامع با تمرکز بر نظريه مکان سوم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان طراحي شهري فضاي جلوخان مسجد جامع با تمرکز بر نظريه مکان سوم :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

فضاهای عمومی معاصر عموما متناسب با نیازهای انسان امروز شکل نگرفته، زندگی اجتماعی در آنها آنگونه که باید در جریان نیست و نقش این فضاها صرفا به عاملی ارتباط دهنده بین مبدا و مقصد تقلیل یافته است. عدم وجود جریان زندگی اجتماعی در فضاهای عمومی باعث جداسازی مردم از محیط و از یکدیگر شده و نتیجه آن ظهور نابسامانی در کالبد و ایجاد ناهنجاری های اجتماعی در فضاهای عمومی است. در این پژوهش با استفاده از نظریه مکان سوم و توجه به ضرورت وجود این فضاها که در بهبود عملکرد اجتماعی فضای عمومی نقش دارد، سعی بر این است که راهکارهای طراحانه را در جهت ساماندهی چنین فضاهایی ارائه نمودد و مفهوم مکان را در آنها متبلور کرد. در قسمت میانی نظری در خصوص فضای شهری و انواع فضاها با مطالعات انجام شده به معیارها و اصول کالبدی، بصری، اجتماعی، ادراکی در این رابطه می رسیم که به ما در جهت رسیدن به یک مکان سوم کمک می کند و در نهایت از طریق روش ها و تکنیک هایی نظیر نظرسنجی از متخصصین به روش دلفی و اولویت بندی معیارها مهمترین آنها را استخراج کرده و به شاخص های اصلی برای طراحی می رسیم. نتیجه نهایی این پژوهش رسیدن به تعیین چارچوب راهبردی جهت دستیابی به فضای جلوخان طبق نظریه ی مکان سوم و ارائه راهکارهایی در جهت ارتقاء فضای جلوخان در جهت رسیدن به مفهوم مکان سوم است.

لینک کمکی