فایل رایگان طراحي مرکز محل با تاکيد بر ارتقاي حس تعلق به مکان (نمونه موردي: محله درب کوشک قزوين)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان طراحي مرکز محل با تاکيد بر ارتقاي حس تعلق به مکان (نمونه موردي: محله درب کوشک قزوين) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

احیاء و هویت بخشیدن به بافت های با ارزش و تاریخی باعث رونق و پویایی گذشته و ایجاد حس تعلق در افراد می شود در روند تنوع و تجدید سازمان در این فضاهای شهری باید چنان عمل شود که هویت و اصالت آنها از دست نرود. انسان موجودی اجتماعی و وابسته به زندگی جمعی است، که در این حیات جمعی، هویت می یابد و نیازهای خود را برآورده می سازد. با مدرن شدن زندگی شهری، محلات از هویت قدیمی خود خارج شده اند. بنابراین ایجاد فضایی جمعی پویا و بی زوال که کاربران آن با طیف سنی و علمی متفاوت می باشد، با فراهم آوردن امکاناتی چند با عنوان سرای محله نیازمند بررسی است. این تحقیق در زمره پژوهش های کاربردی و روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است که برای گردآوری اطلاعات آن از طریق جمع آوری اسنادی و کتابخانه ای به بررسی ادبیات موضوع سپس به منظور اطمینان از طراحی سرای محله با تاکید بر ارتقای حس مکان پرسشنامه ای طرح و میان ساکنان محله پخش شد که تعداد آن با توجه به حجم نمونه مورد مطالعه و با استفاده از فرمول کوکران و حجم آماری برابر 300 پرسش نامه محاسبه شده است و نهایتا مدلی از تحقیق با استفاده از نرم افزار spss و آزمون فریدمن استخراج شد که سطح آن از 0.05 کمتر است و به نتیجه می رسیم که بین سوالات و رابطه ها تفاوت های معنی داری وجود دارد، بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده از نمونه آماری وجود یک مکان درخور با خصوصیت حس تعلق به مکان برای تعاملات اجتماعی ساکنین محل الزامیست.

لینک کمکی