فایل رایگان مدلسازي معماري طبيعت گرا بر اساس شاخصه هاي طبيعت گرايي در معماري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مدلسازي معماري طبيعت گرا بر اساس شاخصه هاي طبيعت گرايي در معماري :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

به همراه شروع دوره ی شهرنشینی ایده کاهش فشارهای روحی با ایجاد ارتباط با طبیعت نمایان شده است. تعدادقابل توجهی از مطالعات نشان دادهاند که مشاهده فضاهای سبز و بودن در مجاورت عناصر طبیعی باعث کاهش فشارروانی، افزایش سلامت روانی و بهبود بیماریها میشود. افرادی که در محیط کار خود از وجود گیاهان بهره می برند،پربازده تر، راحت تر، سالم تر و خلاق تر هستند، فشار و استرس کمتری را نسبت به کسانی که از این نعمت بی بهره اند تحملمی کنند و فضای کار خود را از لحاظ زیبایی شناسی خوشایندتر ادراک می کنند. آنها به انجام کار خود مشتاق تر هستند وکمتر دچار ناکامی می شوند. یکی از راهکارهایی که می توان برای حفاظت از طبیعت در برابر آسیب های انسانی و استفاده ازتاثیرات مثبت طبیعت بر روان انسان، به کار برد، معماری طبیعت گرا است. در این مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی تهیهشده است، از طریق مطالعات کتابخانه ای و با استناد به مقالات مجله های داخلی و خارجی و کتب مربوطه، نظریاتپژوهشگران و مولفان در زمینه تاثیرات طبیعت بر روان، طبیعت گرایی و معماری ارگانیک گردآوری شده است. در ادامه بهتحلیل این نظریات در قالب نمودار پرداخته شده است. در نهایت با توجه به نتایجی که از نمودارها به دست آمده، مدلطراحی معماری طبیعت را به منظور افزایش تعامل میان انسان و طبیعت ارائه شده است.

لینک کمکی