فایل رایگان مفهوم حجاب در ابنيه سنتي ايراني- نمونه موردي: بازارهاي سنتي (بازار اصفهان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مفهوم حجاب در ابنيه سنتي ايراني- نمونه موردي: بازارهاي سنتي (بازار اصفهان) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر، بررسی کاربرد مفهوم حجاب در ابنیه سنتی ایرانی؛ و نمونه موردی پژوهش، بازارهای سنتی و بازاراصفهان می باشد. روش پژوهش حاضر تحلیلی _ توصیفی می باشد. اصول معنوی حاکم بر معماری سنتی ایران، ریشههای عمیقی در فرهنگ و اندیشه های این مرز و بوم داراست. اصل محرمیت به عنوان یک اصل حاکم بر تمامی شئونزندگی، به زیبایی در معماری سنتی ایران کالبد یافته و آثار و نتایج عمیقی در سازماندهی فضایی و نحوه قرار گیریعملکردهای گوناگون داشته است. در فرهنگ و سنت مردم ایران زمین، از دیرباز میل به مستوری و پوشیده بودن وجودداشته و یکی از باورهای آنها، مسئله محرمیت و حرمت زندگی شخصی بوده است. از طرفی، ما همواره شاهد انعکاسدیدگاه ها و فرهنگ های دیرینه مردم این سرزمین در معماری خویش بوده ایم. از این رو مسئله درونگرایی نیز بهزیبایی در معماری سنتی ایران کالبد یافته و آثار و نتایج عمیقی در سازماندهی فضایی و نحوه قرارگیری عملکردهایگوناگون داشته است. بر این اسا می توان نتیجه گرفت که اصل درونگرایی بر سابقه ذهنی افراد جامعه نسبت بهتفکیک عرصه خصوصی و عمومی (درون و بیرون) تاثیرگذار بوده است؛ به نحوی که هرچه تاثیر ویژگی های درونگرایانهدر محیط بیشتر بوده؛ این تفکیک (بین عرصه خصوصی و عمومی) و حتی می ان تفاوت رفتاری در برخورد با افراد غریبهو آشنا نی پررنگ تر می باشد.

لینک کمکی