فایل رایگان ارزيابي اثرات اقتصادي- اجتماعي پروژه عمراني و توسعه اي جاده ترانزيت چابهار- ميلک از ديدگاه کارشناسان در منطقه سيستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي اثرات اقتصادي- اجتماعي پروژه عمراني و توسعه اي جاده ترانزيت چابهار- ميلک از ديدگاه کارشناسان در منطقه سيستان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

پروژه عمرانی و توسعهای جاده ترانزیت چابهار- میلک بهطول663 5 کیلومتر، جنوب استان سیستان و بلوچستان را به شمال آن وصل کرده است . این پروژه با توجه به نقشی که در توسعه ملی دارد، از جایگاه ویژهای در برنامه ریزیهای توسعه برخوردار است و بخش عمده ای از بودجه عمرانی استان را نیز به خود اختصاص می دهد. امروزه با درنظر گرفتن منابع محلی و بومی، ضرورت توجه به دیدگاه کارشناسان اداری و غیراداری و نقش آنها در پروژه های ملی- منطقه ای، برای دستیابی به توسعه امری مهم است. فرایند ایجاد تحول و پیشرفت در جوامع با تلاش و کوشش مردم و کارشناسان محلی ماندگار خواهد شد؛ زیرا با حضور و مشارکت آنها در برنامه ریزی و تصمیم گیری، مشکلات و نارسایی ها بهدرستی شناسایی شده و برای رفع آنها اقدام خواهد شد. هدف از این پژوهش بررسی پروژه بین المللی جاده ترانزیت چابهار به میلک با تاکید بر دیدگاه کارشناسان اداری و غیراداری منطقه سیستان است. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و جمع آوری اطلاعات در این پژوهش از نوع میدانی و از طریق پرسشنامه محققساخته است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون مقایسهای (Mann-Whithney) و مدل تحلیل سلسلهمراتبی (AHP) استفاده شده است. یافته های پژوهش بر پایه نتایج آزمونهای مقایسه ای من- ویتنی نشان میدهد که بین دیدگاه کارشناسان اداری و غیراداری در اولویت بندی شاخصهای مورد بررسی پروژه جاده ترانزیت چابهار-میلک ارتباط معناداری وجود ندارد. در نهایت نتایج حاصل از ارزش گذاری شاخصهای مورد پژوهش با کمک نرم افزار Choice Expert نشان میدهد که شاخص میزان درآمد و آبادانی با وزن 0,210 بیشترین تاثیر و شاخص کاهش مهاجرت با وزن 0,024 کمترین تاثیر را در پروژه جاده ترانزیت چابهار-میلک داشته اند.

لینک کمکی