فایل رایگان ارزيابي و تحليل ميزان تاثيرگذاري ادبيات و فرهنگ ايراني- اسلامي بر ارتقاي امنيت فرهنگي در استان سيستان و بلوچستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي و تحليل ميزان تاثيرگذاري ادبيات و فرهنگ ايراني- اسلامي بر ارتقاي امنيت فرهنگي در استان سيستان و بلوچستان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

در حقیقت، نخستین گام در جهت تامین امنیت ملی و فرهنگی، تقویت بنیانهای فکری و فرهنگی است. به بیانی بهتر، امنیت فرهنگی زمانی در یک جامعه تامین میشود که آگاهی عمومی افزایش یابد و اذهان از چنان رشد و بینشی برخوردار شوند که موجهای مخرب فرهنگی قادر به تخریب آنها نباشد. بر این اساس، توجه به بنیانها و ارزشهای موجود در فرهنگ ایرانی- اسلامی گامی موثر در جهت ارتقای امنیت فرهنگی در ایران اسلامی و بهتبع آناستان5 مرزی سیستان و بلوچستان به شمار میرود. با این پیشفرض، در پژوهش حاضر بر آنیم که چالشهای امنیت فرهنگی استان را واکاوی و دورنمایی از فضای فرهنگی استان را معرفی کنیم. مهمترین ب9عد پژوهش، شناسایی عوامل و ابزارهای تهدیدکننده امنیت فرهنگی و ارائه راهبردهایی در جهت ارتقای امنیت فرهنگی با توجه به منابع ایرانی و اسلامی است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که، فرهنگ ایرانی- اسلامی از چنان غنایی برخوردار است که با استعانت از آن میتوان تهاجمات فرهنگی بیگانه را خنثی کرد و امنیت فرهنگی در سطح کشور و استان سیستان و بلوچستان را ارتقا بخشید.

لینک کمکی