فایل رایگان امکان سنجي تحقق چشم انداز بلندمدت تالاب بين المللي هامون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان امکان سنجي تحقق چشم انداز بلندمدت تالاب بين المللي هامون :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

طرح مدیریت جامع تالاب بین المللی هامون، سندی دربرگیرنده اهداف بلندمدت اکولوژیکی، مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. این سند بنا به اصول دوازده گانه مدیریت زیست بومی جهت تبیین افقی برای احیای کارکردهای مختلف تالاب در زمینه های مختلف تدوین شده و از وضع مطلوب تالاب و نقش آن در حیات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم سیستان، تصویری دست یافتنی ارائه میدهد. برای اجرایی شدن سند چشم انداز بیش از صد برنامه اولویت دار در قالب چهار راهبرد احیای زیستگاه ها، مدیریت مطلوب آب و خاک، جلب مشارکت مردم و احیای کارکردها و لحاظ جنبه های فرامرزی تدوین شده و به تایید دستگاه های مسئول و دستاندرکاران و ذینفعان رسیده است. ارکان برنامه مدیریت با توافق بر بیانیه چشمانداز آغاز شده است. بیانیه چشمانداز درواقع تصویری از آینده مطلوب تالاب است. تصویری واقعی از آینده مطلوب قابل دستیابی با توجه به واقعیتهای اقلیمی، جغرافیایی و مدیریتی کشور و منطقه، یعنی قوتها و ضعفهای موجود و فرصتها و تهدیدهای پیش بینی پذیر. این سند تعیین میکند تالاب بین المللی هامون باید در افق مورد نظر بیست و پنج ساله در سال 1410 و بعد از اجرای 4 راهبرد و برنامه های اولویت دار مطالعاتی، مدیریتی، مهندسی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به میزان توسعه یافتگی مدنظر برسد و شرایطی مطابق با وضعیت درنظرگرفتهشده در بیانیه چشم انداز داشته باشد. با بررسی میزان تحقق و دستیابی به اهداف برنامه های توسعه دستگاه ها و انطباق روند اجرای آن با بیانیه چشمانداز، همچنین بررسی سیاستهای عمومی و برنامه های راهبردی درحال اجرا، همچون طرح آبیاری 46 هزار هکتاری، طرح منطقه آزاد تجاری، طرح بازارچه های مرزی و... در راستای تحقق بیانیه چشم انداز، این واقعیت نمایانگر خواهد شد که در منطقه رویکرد و تفکر استراتژیک حاکم نیست و با توجه به واقعیتهای کشور و منطقه دستیابی به اهداف کیفی و کمی چشمانداز در افق 1410 به احتمال بسیار زیاد غیرممکن خواهد بود.

لینک کمکی