فایل رایگان بررسي تاثير سياست گذاريهاي مرزي بر مديريت راهبردي و تاثير آن بر امنيت و کنترل جرائم با تاکيد بر سيستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير سياست گذاريهاي مرزي بر مديريت راهبردي و تاثير آن بر امنيت و کنترل جرائم با تاکيد بر سيستان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

تاریخ مناطق مرزی کشور ایران ناآرامی ها و جرمهایی را با ریشه های داخلی و خارجی در خود دارد. گروه هایی سعی کرده اند مناطق مرزی را صحنه ترور، وحشت، جرم و خشونت کنند. بیشتر این ناآرامیها از طریق رسانه های همجوار و حمایت کشورهای خارجی همچون آمریکا و انگلیس در مناطق مرزی همراه شده اند به دلیل اینکه ایران5 امروز بیشترین حملات تروریستی را در مرزهای شرقی تجربه میکند. مرزبانی ایران سیاستهایی را در جهت مقابله و مهار این تجاوزات در مرزهای شرقی و بهویژه در استان سیستان و بلوچستان که کانون این جرائم و ناامنی هاست، اعمال کرده است. از مهمترین مشکلات مناطق مرزی عدم مدیریت و سیاست گذاری درست مرزی است، لذا تدوین استراتژی و اتخاذ سیاستهای راهبردی و کاربردی برای کاهش جرائم در مناطق مرزی و استفاده از فرصتها ضرروی است. بدین منظور باید عوامل و منابع تهدید و جرم را شناسایی و سپس سیاست گذاری انجام شود. در مقاله حاضر، براساس استنادات مصاحبهای وکتابخانهای و به روش استنادی و تحلیلی، به سیاست های مرزی اعمالشده ازسوی مرزبانی جمهوری اسلامی ایران در مرزهای شرقی و تاثیر آن بر روند جرائم منطقه پرداخته شده و انواع مدیریت و نوع استراتژیهای مناسب در جهت استفاده در شهرهای مرزی براساس چهارچوب فرصتها، تهدیدات، ضعفها و قوتها (swot) مطرح و درنهایت پیشنهادها و راهکارهایی برای حل مسائل و مشکلات منطقه ارائه شده است.

لینک کمکی