فایل رایگان بررسي شخصيت هاي موثر در قيام 19 بهمن 1330

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي شخصيت هاي موثر در قيام 19 بهمن 1330 :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

خیزش مردم سیستان در 19 بهمن 1330، یکی از اولین قیامهای منطقه ای علیه استبداد و ظلم رژیم ستم شاهی پهلوی است. آنچه در این مقاله مورد بحث قرار گرفته، با روش کتابخانهای و توصیفی-تحلیلی جمع آوری شده و به قیام سیاسی- اجتماعی مردم سیستان بهره بری5 حاج میرزا ابراهیم شریفی، که مرجع دینی و رهبر مذهبی دارالولایه سیستان در زمان مورد نظر است، پرداخته شده است. آثاری که تاکنون درباره این خطه نوشته اند، همچون کتاب تاریخ سیستان در عصر قاجار ، به قلم آقای محمد پیری، اطلاعات ارزشمندی درباره سیستان، از اواخر عصر صفوی تا اواخر دوره قاجار به ما میدهد. همچنین سایر کتابهای نوشته شده بیشتر به وضعیت سیاسی سیستان در دوره قاجار پرداخته و همچنین وضعیت مرزی و رقابتهای استعمار در این منطقه؛ اما قیام 19 بهمن ازجمله حوادثی است که به صورت کامل به آن پرداخته نشده و اکثر منابع هم بهصورت گذرا از آن یاد کرده اند. در این مقاله سعی بر این بوده است که هم قیام شرح داده شود و هم مهمترین شخصیتهای موثر در این قیام مورد بررسی قرار گیرند.

لینک کمکی