فایل رایگان بررسي فرصتها و پتانسيلهاي اشتغال زايي در روستاها با تاکيد بر پرورش طيور محلي مطالعه موردي: شهرستان نيمروز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي فرصتها و پتانسيلهاي اشتغال زايي در روستاها با تاکيد بر پرورش طيور محلي مطالعه موردي: شهرستان نيمروز :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 19

چکیده مقاله:

بهرغم ویژگیها و ظرفیتهای درخور توجه روستاها، بهره برداری درستی از پتانسیلهای اشتغال زایی روستاها به ویژه، پرورش طیور محلی صورت نمیگیرد و این حرفه به طور عمده در حد خودمصرفی محدود شده است، درحالیکه این ظرفیت روستاها میتواند یکی از عوامل مهم توسعه فعالیتهای اشتغالزایی در سطح روستاها باشد. بنابراین هدف پژوهش حاضر، بررسی فرصتها و پتانسیلهای اشتغال زایی در روستاهای شهرستان نیمروز با تاکید بر پرورش طیور محلی است. روش تحقیق حاضر، توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، اسنادی و بررسیهای میدانی (تکمیل پرسشنامه) است. در جمع آوری داده ها، طیف گستردهای از شاخصها در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و کالبدی- فیزیکی مورد توجه بوده است. همچنین تجزیه و تحلیل داده ها، با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و تحلیلهای آماری و فضایی و با کمک نرمافزارهای Expert choice، SPSS وArcGIS انجام شده است. نتایج پژوهش موید آن است که در روستاهای شهرستان نیمروز، پرورش طیور ازنظر شاخصهای اشتغال زایی از جایگاه بالایی نسبت به سایر بخشهای اقتصادی برخوردار است. به گونه ای که نتایج آزمون T تک نمونه ای نشان میدهد که بین پرورش طیور محلی و بهبود وضعیت اشتغال و درآمد روستاییان با سطح اطمینان %95 رابطه معناداری برقرار است. به عبارت دیگر پرورش طیور محلی یکی از اصلیترین بخشهای اقتصادی در مناطق روستایی است که از قابلیت بالایی برای اشتغالزایی در مناطق روستایی شهرستان نیمروز و درونی کردن فعالیتها برخوردار است.

لینک کمکی