فایل رایگان بررسي نقش و کارکردهاي اقتصادي بازارچه هاي مرزي سيستان در توسعه پايدار مناطق روستايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي نقش و کارکردهاي اقتصادي بازارچه هاي مرزي سيستان در توسعه پايدار مناطق روستايي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

ساکنان استان سیستان و بلوچستان به علت کمبود زیرساختهای اقتصادی، توسعه و محدودیت در زمینه فعالیتهای کشاورزی و صنعتی در این استان بهویژه در مناطق مرزی بخش زیادی از درآمدهای خود را از طریق بازارچه های مرزی تامین میکنند. این استان به لحاظ مجاورت با دو کشور افغانستان و پاکستان و همجواری با حوزه شبهقاره هند، از شرایط ممتازی برخوردار است. بر این اساس هدف از پژوهش حاضر، نگاه به بازارهای منطقه و فایل رایگان بررسي نقش و کارکردهاي اقتصادي بازارچه هاي مرزي سيستان در توسعه پايدار مناطق روستايي است. برای بررسی این موضوع از روش کیفی و تکنیکهای مصاحبه، مشاهده و بررسی اسناد استفاده شده است. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شده که روایی آن بر مبنای نظر کارشناسان مربوطه و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و برای گردآوری اطلاعات از روش دلفی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد با افزایش سقف مبادلات بازارچه های مرزی و قانونمند کردن فعالیتهای تجاری مرزی و تبدیل بازارچه های مرزی سیستان به منطقه ویژه اقتصادی، با توجه به شرایط منحصربهفردی که دارد، علاوهبر آثار مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی میتواند در جذب بیکاران نقش عمدهای را ایفا کند و در پردازش کالای تولیدی صادراتی کمک موثری به توسعه صادرات غیرنفتی نماید.

لینک کمکی